«

Zoeken


Welkom bij AkzoNobel!

Het verheugt ons dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw interesse in onze onderneming, onze producten en onze websites. De verklaring over de privacybescherming geldt voor de AkzoNovel GmbH en alle andere AkzoNobel concernbedrijven (hierna gezamenlijk "AkzoNobel" of "wij" genoemd), die u via deze Internetportal kunt bereiken. De verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens - in de zin van de wetgeving op de privacybescherming - is het voor de betreffende websites in het impressum genoemde AkzoNobel concernbedrijf.

De bescherming van uw privacy tijdens uw gebruik van onze websites is voor ons belangrijk. Neem daarom kennis van de navolgende informatie:

Anonieme inzameling van gegevens
U kunt de websites van AkzoNobel in principe bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij komen alleen het op het moment van uw bezoek aan u toegekende IP-adres te weten, de naam van uw Internet Service provider, de website van waaruit u ons bezoekt en de websites, die u bij ons bezoekt alsmede het tijdstip van uw bezoek. Indien u bestanden downloadt, komt AkzoNobel bovendien de naam van het betreffende bestand te weten. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden geanalyseerd. Hierbij blijft u als individuele gebruiker anoniem.

  • Inzameling en verwerking van persoonsgerelateerde gegevens
  • Principieel wordt op onze slechts ter informatie van klanten dienende
  • websites geen persoonsgerelateerde informatie ingezameld.

Mocht u op individuele basis willen communiceren met AkzoNobel, dan worden persoonsgerelateerde gegevens vastgelegd, wanneer u ons deze vrijwillig en uit eigen vrije wil meedeelt. Dit gebeurt bijv. in het kader van een sollicitatie naar een vacature, een online enquête of een inschrijving voor een conferentie. In het kader van deze gepersonaliseerde diensten worden uw geregistreerde gegevens voor het u bekende gebruiksdoel verwerkt. Om misverstanden te voorkomen stuurt AkzoNobel u na uw aanmelding een e-mail, waarin u door inwilliging nogmaals een bevestiging afgeeft (Double OptIn).

Export en verwerking van de informatie in landen buiten de Europese economische zone
Omdat bij de pure informatieverstrekking aan klanten geen persoonsgerelateerde gegevens ingezameld worden, vindt ook geen export van gegevens naar landen buiten de EU plaats.

Bij gebruik van aanbod (gepersonaliseerde diensten) dat gericht is op de individuele communicatie tussen AkzoNobel en u, kunnen de persoonsgerelateerde gegevens ter vervulling van het overeengekomen doel (bijv. sollicitatie, productaanvragen, conferentieboekingen) worden doorgegeven aan bedrijven binnen het AkzoNobel concern - en dus ook buiten de Europese economische zone. Voor de doorgifte van persoonsgerelateerde gegevens binnen het AkzoNobel concern geldt een bindende gedragscode voor de privacybescherming (Privacy Code of Conduct). Deze garandeert dat uw privacy en uw persoonlijke gegevens - binnen AkzoNobel - op een erkende en adequate manier beschermd zijn.

Gebruik en doorgifte van persoonsgerelateerde gegevens
Omdat op onze webpagina's bij het opvragen van informatie geen tot personen herleidbare gegevens worden ingezameld, kan ook geen gebruik of doorgifte daarvan plaatsvinden.

De in het kader van de websites van AkzoNobel ingezamelde persoonsgerelateerde gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor de afhandeling en bewerking in het kader van de vooraf beschreven gepersonaliseerde diensten en van uw aanvragen. Bovendien worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en een op de behoeften afgestemde vormgeving van de elektronische diensten van AkzoNobel, wanneer u hiervoor vooraf uw toestemming verleend hebt. Het gebruik van uw gegevens voor op u persoonlijk afgestemde wervende activiteiten vindt eveneens alleen met uw toestemming plaats. Voor het overige worden gegevens niet doorgegeven aan verdere externe partijen. Uw eventuele toestemming kunt u vanzelfsprekend op elk willekeurig moment herroepen met het oog op de toekomst.

Externe links
In het belang van een optimale informatieverstrekking vindt u op onze websites links die naar websites van derden verwijzen. Voor zover dergelijke links niet meteen als zodanig herkenbaar zijn, maken wij u erop attent dat het om een externe link gaat. AkzoNobel heeft geen invloed op de inhoud en vormgeving van deze websites van andere aanbieders. Vanzelfsprekend gelden de garanties in deze verklaring over de privacybescherming niet voor dergelijke websites.

Verdere informatie en contacten
Wanneer u nog verdere vragen over het onderwerp "Privacybescherming bij AkzoNobel" heeft, vindt u de antwoorden daarop in onze FAQ's (lijst van frequent gesteld vragen incl. de antwoorden daarop). Bovendien kunt u aanvragen voor informatie over uw gegevens en graag ook suggesties te allen tijde per e-mail of brief naar het volgende adres sturen:

Datenschutzbeauftragter der AkzoNobel GmbH

Dipl.-Ing. Arnd Fackeldey
Kreuzauer Straße 46
52355 Düren

E-mail: Arnd.Fackeldey(at)AkzoNobel.com


FAQ's over de Privacybescherming

Wat zijn persoonsgerelateerde gegevens?
Persoonsgerelateerde gegevens zijn informatie die tot uw persoon herleid kunnen worden. Daaronder vallen bijv. uw naam, adres, telefoonnummers en uw e-mailadres. Informatie die niet direct tot u als persoon herleid kan worden, behoort er niet toe.

Wat houden de begrippen werving/marketing en marktonderzoek voor AkzoNobel in?
Onder marketing en marktonderzoek verstaan wij informatie over het productenprogramma (bijv. brochures), informatie over diensten (bijv. productadvisering), informatie over klantenbindingsprogramma's (bijv. conferenties, beurzen) en klantenenquêtes (bijv. online enquêtes over de klanttevredenheid).

Wat zijn Cookies?
Een cookie is een kleine dataset die op uw harde schijf opgeslagen kan worden. Deze dataset wordt gegenereerd en naar u verzonden door de webserver waarmee u via uw webbrowser (bijv. Internet Explorer, Netscape Navigator) een verbinding opgebouwd heeft. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. U heeft echter de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat cookies geweigers worden of vooraf gemeld worden. Bovendien kunt u cookies ook op elk gewenst moment van uw systeem wissen (bijv. in Windows Explorer). Gebruik hiervoor de betreffende functie in uw besturingssysteem of raadpleeg de helpfunctie van uw internetbrowser.

Maakt AkzoNobel gebruik van cookies?
Ja, wij gebruiken op enkele van onze websites cookies. Over het algemeen gebruiken wij cookies voor de statistische analyse van het interesse in onze websites. Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om de frequentie van oproepen van onze websites te registreren. Om dit mogelijk te maken, gebruiken wij alleen zogenaamde "Session-cookies". Deze cookies worden na het sluiten van uw browser weer gewist.

Gebruikt AkzoNobel nog verdere technologieën voor marketing- en optimalisatiedoeleinden?
Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen samengesteld worden. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal in het buffergeheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker opgeslagen worden. Deze cookies maken het mogelijk om de internetbrowser te herkennen. De met etracker-technologie verzamelde data worden er zonder de specifieke toestemming van de betroffenen niet voor gebruikt om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en zij worden niet via de drager van het pseudoniem aan persoonsgerelateerde gegevens gekoppeld. De toestemming om gegevens te verzamelen en op te slaan kan op elk moment met het oog op de toekomst herroepen worden.

Heb ik recht op informatie?
Onafhankelijk van de vraag of wij persoonsgerelateerde gegevens over u langs schriftelijke weg of online (bijv. sollicitatie, productaanvraag, brochureaanvraag) ingezameld hebben, heeft u er vanzelfsprekend te allen tijde recht op om geïnformeerd e worden of wij persoonsgerelateerde gegevens over u opslaan en zo ja, welke dat zijn. Neem daarvoor contact op met de AkzoNobel-medewerker die verantwoordelijk is voor de privacybescherming. Deze informatieverstrekking is voor u kosteloos.

Heb ik recht op een wijziging of het wissen van gegevens?
AkzoNobel bewaart uw gegevens slechts zolang deze voor de vervulling van het bekende gebruiksdoel nodig zijn. Bovendien heeft u op elk moment het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens geheel of ten dele voor de verdere toekomst te herroepen. In dit geval zullen wij uw gegevens overeenkomstig wissen. Bij wijze van uitzondering kan er echter wetgeving bestaan die het wissen van dergelijke gegevens verbiedt, met name met het oog op een eventuele bewijsplicht. In dit geval worden uw gegevens geblokkeerd en alleen voor de naleving van wettelijke verplichtingen gebruikt.

Worden mijn gegevens aan derden doorgegeven?
Uw gegevens worden principieel niet aan derden doorgegeven. In het kader van de bewerking van uw aanvragen en van uw gebruik van onze diensten geven wij - indien nodig - uw persoonsgerelateerde gegevens door aan AkzoNobel-bedrijven of aan dienstverleners die wij inschakelen om ons te ondersteunen. Deze dienstverleners zijn in dezelfde mate als wijzelf verplicht om wetgeving op de privacybescherming na te leven en gelden in de zin van de wet op de privacybescherming niet als derden.

Hoe behandelt AkzoNobel "speciale types persoonsgerelateerde gegevens"?
Bijzondere types persoongerelateerde gegevens zijn in §3 lid 9 BDSG gedefinieerd. Hiertoe behoren bijv. informatie over de gezondheid, politieke meningen, lidmaatschap van vakbonden etc. Deze informatie geniet speciale bescherming. U kunt de websites van AkzoNobel in principe bezoeken en het gehele informatieaanbod van deze websites gebruiken zonder ons dergelijke speciale persoonsgerelateerde gegevens mee te delen. Mocht u AkzoNobel ongevraagd speciale persoonsgerelateerde gegevens ter beschikking stellen dan geldt dit voor AkzoNobel als een specifieke toestemming volgens §4a lid 3 BDSG. AkzoNobel zegt u voor dergelijke gevallen toe dat speciale persoonsgerelateerde gegevens met de vereiste zorgvuldigheid behandeld worden.

Geldt deze verklaring over de privacybescherming ook voor de websites van andere aanbieders?
Deze verklaringen over de privacybescherming gelden niet voor de websites buiten AkzoNobel, die via links op de AkzoNobel-websites bezocht kunnen worden. Let daarom op de voorwaarden voor de privacybescherming van andere aanbieders.

Waar kan ik inzage in het "Procedureregister voor iedereen" aanvragen?
Volgens de Duitse wet op de privacybescherming is de verantwoordelijke persoon voor privacybescherming in elk bedrijf verplicht om "iedereen" op verzoek inzage te geven in informatie over de procedures voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgerelateerde gegevens. Wij bieden u deze informatie permanent aan via de navolgende link:

Procedureregister voor iedereen (externe link)


Wijziging van deze verklaring over de privacybescherming

De snelle ontwikkeling van het Internet maakt het noodzakelijk dat wij van tijd tot tijd aanpassingen aanbrengen in onze verklaring over de privacybescherming. Raadpleeg daarom altijd de op enig moment actuele versie van onze privacyverklaring.

Contactpersoon bij vragen of verzoeken om informatie
Bij vragen, commentaren, bezwaren en verzoeken om informatie in verband met onze verklaring over de privacybescherming en met de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de privacybescherming die onder het bovengenoemde adres tot uw beschikking staat.

Aanwijzing m.b.t de privacybescherming in verband met etracker

Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen samengesteld worden. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal in het buffergeheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker opgeslagen worden. Deze cookies maken het mogelijk om de internetbrowser te herkennen. De met etracker-technologie verzamelde data worden er zonder de specifieke toestemming van de betroffenen niet voor gebruikt om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en zij worden niet via de drager van het pseudoniem aan persoonsgerelateerde gegevens gekoppeld. De toestemming om gegevens te verzamelen en op te slaan kan op elk moment met het oog op de toekomst herroepen worden.

etracker Know Now